Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

Савет родитеља

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно-васпитних задатака школе, у школи се као саветодавно тело формира савет родитеља.

Савет родитеља чине по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења и по један представник родитеља сваке васпитне групе предшколског образовања и васпитања.

Свако одељење бира по једног представника у савет родитеља школе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја родитеља у одељењу.

Савет родитеља из свог састава бира председника и заменика председника на првој седници, јавним гласањем, приликом верификације мандата изабраних чланова.

Изабрани су кандидати за које се изјаснила већина од укупног броја чланова савета родитеља.

Мандат чланова савета родитеља износи једну годину. Председник и заменик председника бирају се за сваку школску годину.

Председник савета родитеља за свој рад одговара савету родитеља.

Председник савета родитеља може да поднесе оставку уколико не може да одговори својим обавезама.

Савет родитеља може да опозове председника уколико он своје обавезе не обавља са успехом.

Одлука о прихватању оставке, односно о опозивању председника доноси се јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова савета.

Одредбе из ст. 1. до 4. овог члана сходно се примењују и на заменика председника савета.

Родитељу престаје чланство у савету родитеља ако престане основ за чланство, на лични захтев и ако из одређених разлога није у могућности да присуствује седницама савета родитеља.

Престанак основа за чланство у савету родитеља утврђује се на седници савета родитеља, о чему се доноси одлука и сачињава записник, а савет ће затражити да одељење чији је родитељ био представник изабере новог представника за члана савета.

На лични захтев родитељ ће престати да буде члан савета родитеља подношењем писмене изјаве, као и у случају његове немогућности да присуствује седницама савета, што ће се на седници савета констатовати и покренути поступак за избор новог представника родитеља за члана савета.

Савет родитеља обавља послове из своје надлежности на седницама које су јавне и којима могу присуствовати остали родитељи ученика и наставници.

Седнице сазива и њима руководи председник савета родитеља.

Савет родитеља:

1) предлаже представнике родитеља деце, односно другог законског заступника и ученика у школски одбор;
2) предлаже свог представника у све обавезне тимове школе;
3) учествује у поступку предлагања изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;
4) разматра предлог школског програма, развојног плана и годишњег плана рада школе;
5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана рада школе, спољашњем вредновању и самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
6) разматра намену коришћења средстава од проширене делатности школе и од донација;
7) предлаже школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
8) разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
9) учествује у поступку прописивања мера из члана 108. Закона;
10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
11) предлаже представника и његовог заменика у општински савет родитеља;
12) разматра и друга питања утврђена овим статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору, и стручним органима и ученичком парламенту.

Начин рада савета родитеља уређен је пословником о раду савета.

СПИСАК ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ


1/1 Шушак Свитлана
1/2 Елвира Ковач
II/6 III/6 Гордана Милидраговић
II/7 III/7 Абел Бригита
IV/1 Велибор Драгичевић
IV/2 Ерика Макан
V/1 Звекић Андреа
V/2 Олајош Ержебет
VI/1 Молнар Слађана
VI/2 Бене Анико
VII/1 Бојан Вуков
VII/2 Јовичић Михаљфи Кристина
VIII/1 Вучковић Маја
VIII/2 Чањи Валерија
I/3 Сабо Дора
II/3 Фламан Отилија
III/3 Наталија Сабо
V/3 Нађ Аврамов Теодора
VI/3 Нађ Флајс Викториа
VII/3 Фаркаш Душанка
VIII/3 Јухас Бригита
III/4 IV/4 Ервин Бакош
Забавиште ППП Михајлово Комароми Тот Изабела
Забавиште Лукино Село Богданов Стефаниа Естер
I/5, III/5 Станкулов Љиљана
Млађа група Михајлово Тот Римаи Анастазиа

Представник Савета родитеља ОШ „Соња Маринковић“ у Општински Савет родитеља је Елвира Ковач, представник одељења 1/2.