Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

Ученички парламент

У последња два разреда основне школе организује се ученички парламент.

Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда.

Надлежности Парламента се састоје у следећем:

1) давање мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
2) разматрање односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
3) обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
5) предлагање чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.
6) Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, у складу са чланом 119. Закона о основама система образовања и васпитања.

У првој наставној недељи сваке школске године, уз помоћ стручних сарадника школе (педагога или психолога), свака одељењска заједница седмих и осмих разреда, тајним гласањем, бира два представника одељења у Парламент.

Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године.

Чланови парламента бирају председника.

На првој конститутивној седници Парламента, бирају се и два представника ученичког парламента који учествују у раду школског одбора. Избор се врши на предлог чланова Парламента, већином гласова од укупног броја чланова.

Ученички парламент у шк.2020/21 год. чине следећи ученици:


Адриан Јухас 8/3
Анабела Њергеш 7/2
Анастазија Курунци 7/2
Даниел Фаркаш 7/3
Денис Биро 7/3
Емил Фишер 8/1
Марина Бибу 8/3
Отилија Чордаш 8/2
Сара Мунћан 7/1
Стефан Топчов 8/1
Чила Бабински 8/2