Телефон: 023 530 420

Основна школа
„Соња Маринковић“
Зрењанин

Sonja Marinković
Általános Iskola
Nagybecskerek

Top

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин

Упис првака за школску 2022/2023. годину

Поштовани родитељи!
Обавештавамо Вас да ће се евидентирање деце за упис у први разред Основне школе „Соња
Маринковић“ Зрењанин за школску 2022/2023. годину обавити у периоду од 01.03.2022. до
30.05.2022. године.

Евидентирање се врши код стручног сарадника-психолога сваког радног дана од 09.00 до
13.00 часова, где се и заказује провера спремности детета за полазак у школу, тзв. тестирање,
у термину који вам одговара. Том приликом ћете добити и потврду са уписаним термином.
За упис у школску 2022/2023. годину Министарство просвете науке и технолошког развоја ће
обезбедити софтвер који ће се користити за упис у први разред и којим ће се обезбедити да се
документа попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученике
школа прибави електронским путем. За евидентирање је неопходно само да поднесете Захтев да
школа у ваше име наведена документа прибави електронским путем.

И поред наведеног, родитељи, односно други законски заступници ученика, наведена документа
могу и даље по свом избору да достављају школи у папирној форми.
Подсећамо вас да је, уз горе наведена документа, саставни део документације потврда о
здравственој спремности детета за полазак у школу и потврда да је дете прошло припремни
предшколски програм, који ћете накнадно доставити.

Након што обавите прописане здравствене прегледе у надлежном Дому здравља тестирање за упис
овогодишње генерације првака обављају школски психолози Илдико Костић и Лила Ковач.
У складу са одредбама члана 18. Закона о основама система образовања и васпитања, ове школске
године уписују се деца рођена у периоду од 01.03.2015.- 28.02.2016. године.

Могу се уписати и деца рођена у периоду од 01.03. до 01.09.2016. године након провере
спремности за полазак у школу коју установљава психолог школе применом стандардних
поступака и инструмената препоручених од овлашћене стручне организације.
Уколико дете није уписано у први разред услед здравствених проблема или неког другог разлога, а
старије је од седам и по година, може се уписати у први или одговарајући разред након провере
знања.

Документа потребна за упис деце у први разред су:
• Извод из матичне књиге рођених
• Уверење о похађању предшколског програма
• Доказ о здраственом прегледу детета
• Доказ о пребивалишту родитеља

Као што смо навели, документа попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави
пребивалишта за ученике школа може да прибави електронским путем. За евидентирање је
неопходно само да поднесете Захтев да школа, у ваше име, наведена документа прибави
електронским путем.

Уколико као родитељи, односно други законски заступници ученика, наведена документа одлучите
да и даље по свом избору достављате школи у папирној форми, подсећамо Вас:

1. Извод из матичне књиге рођених – важи неограничено. Извод се може добити у месној
заједници/општини на чијој територији родитељ деце има пребивалиште, а у појединим
општинама могуће је и наручити извод телефоном или путем интернет сајта. Приликом вађења извода из матичне књиге рођених, родитељи би требало да понесу личну карту као документ
идентификације. За упис деце у школу не плаћа се узимање извода.

2. Уверење о пребивалишту – издаје се у полицијској станици у месту или општини пребивалишта.
Потребна је лична карта на увид. Захтев се подноси у облику обрасца, на ком се уписују лични
подаци. Образац се добија од службеника запосленог у полицијској станици.

Поред наведене документације у папирној форми достављате:

3. Уверење о похађању предшколског програма – издаје предшколска установа коју је дете
похађало.

4. Доказ о здраственом прегледу детета – даје педијатар након завршеног целокупног лекарског
прегледа.
Поред лекарског прегледа, дете мора да прође и тестирање које за циљ има процену зрелости за
похађање првог разреда основне школе, од стране школског психoлога.
Деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту
родитеља и потребне документације, а са достављеним доказом о здравственом прегледу детета.